Algemene Voorwaarden

Algemene voorwaarden

1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle handelingen van, door, met of namens Gast in de Klas.

2. Met acceptatie van deze algemene voorwaarden onderstreept u de doelstellingen van Gast in de Klas om vraag en aanbod van gastlessen, lespakketten, projecten en excursies voor het po, vo en mbo bij elkaar te brengen in een overzichtelijke en gebruiksvriendelijke online databank, waarbij we streven naar een verbetering van de zichtbaarheid, toegankelijkheid, kwaliteit en betrouwbaarheid van het landelijke aanbod. U conformeert zich aan alle redelijke eisen die aan u gesteld worden om deze doelstellingen na te streven en u onthoudt zich van alle activiteiten die de belangen van Gast in de Klas direct of indirect kunnen schaden.

3. De inzet van aanbod uit de databank geschiedt onder leiding en toezicht van vragende partij en onder verantwoordelijkheid van de aanbiedende partij, waarbij partijen onderling nadere afspraken jegens elkaar kunnen maken. Gast in de Klas is op geen enkele manier direct of indirect aansprakelijk voor de uitvoering, inhoud en/of (gevolg)schade van of door de contacten en activiteiten die ontstaan door gebruik van de online databank.

4. De aanbiedende partij mag via de online databank alleen voor de doelgroep relevant educatief aanbod aanbieden en onthoudt zich van commerciële activiteiten, fondsenwerving of andere soortgelijke activiteiten. Daarbij streeft de aanbiedende partij naar een op de doelgroep gericht kwalitatief hoogstaand aanbod. Ook verplicht de aanbiedende partij zich om het aanbod in de databank te allen tijde actueel te houden en om binnen vijf werkdagen inhoudelijk te reageren op een verzoek van de vragende partij via de online databank.

5. Bij het niet naleven van redelijke eisen door de aanbiedende partij kan Gast in de Klas een aanbiedende partij per direct de toegang tot de databank ontzeggen zonder recht op enige schadevergoeding of restitutie voor de aanbiedende partij. Bij aantoonbare (gevolg)schade voor Gast in de Klas door het niet naleven van redelijke eisen of ander laakbaar gedrag door de aanbiedende partij is de aanbiedende partij een schadevergoeding verschuldigd.

6. Gast in de Klas streeft naar een zorgvuldige en kwalitatief goede dienstverlening naar zowel de vragende als aanbiedende partij. Gast in de Klas is niet aansprakelijk voor het niet nakomen van haar dienstverlening indien te wijten is aan derden.

7. Voor aanbieders: toegang tot de databank o.b.v. een abonnement wordt verschaft voor de duur van 12 maanden. Verlenging vindt automatisch plaats voor de duur van 12 maanden. Hierover wordt u geïnformeerd, zodat u in de gelegenheid bent de verlenging schriftelijk te annuleren. Schriftelijke annulering kan tot 1 maand voor de verlengingsdatum. Tussentijdse opzegging geeft geen recht op restitutie.

8. Voor aanbieders: betaling geschiedt jaarlijks in één bedrag vooraf, tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen. Over alle bedragen is 21% btw verschuldigd tenzij uitdrukkelijk vermeld staat dat het bedrag inclusief 21% btw is.

9. Gast in de Klas kan deze algemene voorwaarden in alle redelijkheid eenzijdig wijzigen. Gast in de Klas zorgt dat de actuele algemene voorwaarden in te zien zijn via de website of opvraagbaar zijn bij Gast in de Klas.

10. Op deze algemene voorwaarden is het Nederlands recht van toepassing.
ik zoek aanbod
inspireer mij!
gratis account aanmaken
ik heb aanbod
meld uw aanbod hier aan
kijk wat scholen zoeken
inloggen